Viljandi Muusikakooli põhimäärus

26. august  2009    nr 130

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja huvikooli seaduse alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Mõiste

Viljandi Muusikakool (edaspidi muusikakool) on haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö valdkonnas ning loob täiendavaid võimalusi huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

 

§ 2. Muusikakooli õiguslik seisund

(1) Muusikakool on Viljandi linna munitsipaalhuvikool, mille kõrgemalseisvaks organiks on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

(2) Muusikakoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted.

(3) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Muusikakoolil on oma sümboolika, pitsat ja tegevuseks eraldatud vara ning ruumid.

 

§ 3. Õppetöö aeg ja keel 

(1) Õpe muusikakoolis toimub ajal, mil õppur on vaba tööst või alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidust ning tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest.

(2) Muusikakooli õppekeeleks on eesti keel.

 

§ 4. Täielik nimi ja asukoht 

(1)    Muusikakooli täielik nimetus on Viljandi Muusikakool.

(2)    Muusikakooli aadress on Carl Robert Jakobsoni tänav 16, 71005, Viljandi, Eesti Vabariik.

 

 

2. peatükk

TEGEVUSPIIRKOND, TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

 

§ 5. Muusikakooli tegevuspiirkond

Muusikakooli tegevuspiirkonnaks on Viljandi linn ja teiste omavalitsuste haldusterritoorium vastavalt lepingutele.

 

 

§ 6. Muusikakooli tegevuse eesmärk

Muusikakooli tegevuse eesmärk on muusikaalase hariduse omandamise võimaluste loomine ja noore toetamine tema kujunemisel hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

 

§ 7. Muusikakooli ülesanded

(1) Muusikakooli ülesanneteks on õppurite loomevõimete avastamine ja nende kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse omandamiseks tarviliku ettevalmistuse andmine ning kohaliku kultuurielu edendamine.

(2) Muusikakool võib oma tegevuse kõrval ning seda kahjustamata:

1) korraldada koolitusi, kontserte jt üritusi;

2) koostada ja anda välja õppematerjale;

3) rentida välja ruume ja õppevahendeid;

4) osutada tasulisi teenuseid.

(3) Muusikakooli järjepideva arengu tagamiseks koostab muusikakool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.

(4) Muusikakooli arengukavas määratakse:

1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;

2) tegevuskava kolmeks aastaks;

3) arengukava uuendamise kord.

(5) Muusikakooli arengukava kinnitab linnavalitsus.

(6) Muusikakoolis toimub sisehindamine. See on pidev protsess, mille eesmärk on tagada muusikakooli järjepidev areng vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud sisehindamiskorrale. 

 

3. peatükk

JUHTIMINE

 

§ 8. Direktor

(1) Muusikakooli tööd juhib direktor.

(2) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab linnavalitsus.

(3) Direktor kinnitatakse ametisse konkursi tulemuste alusel konkursil väljakuulutatud ajaks.

(4) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning ütleb üles linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

(5) Direktor on oma töölepingu kehtivuse ajal muusikakooli seadusjärgne esindaja.

(6) Direktor:

1) tagab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;

2) teeb Viljandi linna nimel tehinguid muusikakooli kasuks ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning mis on kooskõlas seaduste ning linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidega;

3) valdab, kasutab ja käsutab muusikakooli vara;

4) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles lepinguid;

5) on üheks osapooleks kollektiivlepingu sõlmimisel;

6) kinnitab muusikakooli asjaajamis- ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;

7) kinnitab muusikakooli töötajate ametijuhendid;

8) kinnitab muusikakooli õppekava ja tunniplaanid;

9) kuulutab välja avaliku otsingu muusikakooli töötaja vaba ametikoha täitmiseks;

10) juhib muusikakooli õppenõukogu ning tagab õppenõukogu otsuste täitmise;

11) koostab ning esitab eelarve kavad ja täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;

12) esitab vähemalt kord aastas muusikakooli tegevuse aruande muusikakooli hoolekogule ning haridus- ja kultuuriametile;

13) tagab seaduste ja muude seadusandlike aktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;

14) kannab vastutust muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;

15) teeb linnavalitsusele ettepaneku muusikakooli töötajate koosseisu kinnitamiseks;

16) kinnitab muusikakooli töötajate palgad ja määrab lisatasud täiendavate tööülesannete täitmise eest;

17) lahendab muid seaduse ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

 

§ 9. Õppenõukogu töökord

(1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, kelle ülesandeks on muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajad.

(3) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse muusikakooli üldtööplaanis.

(4) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

(5) Õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda õppeaasta jooksul.

(6) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

(7) Õppenõukogu kutsub kokku direktor või tema asendaja.

(8) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

(9) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid vähemalt kolm päeva ette.

(10) Õppenõukogu koosolekuid juhib direktor või tema poolt volitatud õppenõukogu liige.

(11) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

(12) Otsustamine toimub õppenõukogus hääletamise teel: otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

(13) Õppenõukogu koosoleku käik ja otsused protokollitakse.

(14) Õppenõukogu:

1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;

2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;

3) delegeerib muusikakooli töötajate ja õppurite esindaja hoolekogusse;

4) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;

5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

 

§ 10. Hoolekogu

(1)    Muusikakooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab linnavalitsus muusikakooli hoolekogu, mille liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajate, linnavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja õppurite esindajad.

(2)    Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

(3)    Muusikakooli hoolekogu:

1) kooskõlastab muusikakooli arengukava;

2) kooskõlastab muusikakooli kodukorra;

3) teeb vajaduse korral linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;

4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning teeb vajaduse korral omapoolseid ettepanekuid;

5) kuulab ära muusikakooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning teeb vajaduse korral omapoolseid ettepanekuid;

6) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

7) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;

8) teeb otsuseid üksikküsimustes.

(4)    Direktor on aruandekohustuslik hoolekogu ees.

(5)    Hoolekogu töökord.

1) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor hiljemalt I õppeveerandi lõpul. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajase hääletamise teel poolthäälteenamusega.

2) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

3) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku kooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

4) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

5) Hoolekogu töövorm on koosolek.

6) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse 1 nädal ette.

7) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.

8) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema poolt volitatud hoolekogu liige.

9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

10) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

11) Hoolekogu koosoleku käik ja otsused protokollitakse. 

 

4. peatükk

ÕPPEKORRALDUS

 

§ 11. Õppekorralduse alused

(1) Muusikakool koostab oma eripära ja võimalusi arvestava õppekava, mis realiseerub igaks õppeperioodiks kehtestatava  tunnijaotuskava, ainekavade ja tööplaanide kaudu.

(2) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab:

1) õppe eesmärke ja kestust;

2) õppeainete loendit;

3) ainekavasid.

(3) Muusikakooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetunde individuaal- ja rühmatundidena, esinemisi, näitusi, laagreid, konkursse, jne.

(4) Õpperühma täituvuse normid ja moodustamise alused on määratud muusikakooli õppekavaga kooskõlas vastavate normatiivdokumentidega ning kinnitatakse linnavalitsuse poolt kooli direktori ettepaneku alusel.

(5) Õpetus muusikakoolis põhineb õppuri individuaalsete erinevuste arvestamisel.

(6) Õppuri teadmisi ja oskusi hinnatakse õppeperioodi lõpul, samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitöödel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavaga.

(7) Õppuri kursuse- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad muusikakooli poolt kinnitatud hindamise korrast.

(8) Muusikakooli lõpetanuks loetakse õppur, kes on tulemuslikult ja täies mahus täitnud muusikakooli õppekava.

(9) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõputunnistus, millele on märgitud õppimise aeg muusikakoolis ja läbivõetud õppeainete loend.

 

§ 12. Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord

(1) Õppeaasta algab 01.septembril ja lõpeb 31.augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

(2) Õppeperioodis on vähemalt 170 õppepäeva.

(3) Õppevaheaegade aja ja kestuse kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

 

 

§ 13. Muusikakooli osakonnad

(1) Muusikakooli osakonnad kinnitab õppeaasta alguses muusikakooli direktor oma käskkirjaga.

 

5. peatükk

MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID

 

§ 14. Muusikakooli töötajad

(1) Muusikakooli töötajad on õpetajad ning teised töölepingu alusel muusikakoolis töötavad isikud (töötaja).

(2) Õpetajate ülesanne on luua õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks tingimused, mis tuginevad vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende seaduslike esindajatega.

(3) Muusikakooli töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse käesolevas põhimääruses, ametijuhendites ja töölepingutes.

(4) Muusikakooli õpetajal on õigus ja kohustus:

1) töötada vastutustundega ja plaanipäraselt, arvestades kehtivaid ainekavasid;

2) säilitada ja täiendada oma kvalifikatsiooni vastavalt areneva erialase hariduse nõuetele ja kooli eripärale;

3) hoolitseda õpilaste võimetekohase arengu eest üksteisemõistmise ja loomingulise suhtlemise kaudu;

4) vastutada õppematerjalide ja vahendite ning nende täiendamise ja hooldamise eest;

5) täiendada, hooldada ja muretseda õppetööks vajalikke õppematerjale;

6) võtta osa õppurite hindamisest ja esinemistest ning õppetööga seotud organite tööst, kui ta on nende koosseisu valitud või määratud;

7) võtta osa atesteerimisest ning kvalifikatsiooni tõstmiseks korraldatud seminaridest ja õppepäevadest.

(5) Õpetajate ametikohale sobivuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.

(6) Õpetaja vaba ametikoht täidetakse avaliku otsingu korras.

(7) Teiste muusikakooli töötajate ülesanne on tagada muusikakooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

(8) Muusikakooli töötajate töölevõtmine, töökoormuse või -tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine jm töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse direktori käskkirjaga vastavalt ametijuhendile ja muusikakooli põhimäärusele.

 

§ 15. Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine

(1) Muusikakooli õppuriks saada soovija võetakse vastu tema enda, alaealise õppuri puhul lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel sisseastumiskatsete tulemuste põhjal.

(2) Õppurite vastuvõtt muusikakooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

(3) Õppur arvatakse muusikakoolist välja, kui ta:

1) rikub järjepidevalt muusikakooli põhimäärust ja kodukorda;

2) ei täida muusikakooli juhtkonna poolt ja -pädevuse piires antud korraldusi;

3) puudub mõjuva põhjuseta õppetöölt kahe kuu vältel;

4) õppetöös on võlgnevusi;

5) õppimistulemused on mitterahuldavad;

6) õppetasu ei ole tasutud kahe kuu vältel;

7) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel.

(4) Õppuri nimekirjast kustutamise aluseks on:

1) lapsevanema (eestkostja või hooldaja) avaldus;

2) õppenõukogu otsus;

3) direktori otsus; 

4) täiskasvanud õppuri avaldus;

(5) Muusikakoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit ja tema vanemaid (eestkostjaid või hooldajaid).

(6) Muusikakooli lõpetanuks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded.

(7) Muusikakool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

 

§ 16. Õppurite õigused ja kohustused

(1) Õppuril on õigus:

1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu muusikakooli õppetööga seotud küsimuste lahendamises;

2) saada muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õppurite õiguste kohta;

3) osaleda klubides ja muudes ühendustes, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus muusikakooli tegevuse ja taotlustega;

4) tervisekaitsele ja õppekavale vastavale tegevusele muusikakoolis viibimise ajal;

5) kasutada muusikakooli sümboolikat;

6) tutvuda muusikakoolis temale ettenähtud õppekava, õppekoormuse ja esitatavate nõuetega enne õpingute alustamist või jätkamist;

7) kasutada heaperemehelikult muusikakooli inventari, varustust ja vara;

8) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;

9) lahkuda omal soovil muusikakoolist vastavalt kehtestatud korrale.

(2) Õppur on kohustatud:

1) osalema regulaarselt õppetöös;

2) teavitama muusikakooli oma pikemaajalisest puudumisest;

3) järgima muusikakooli põhimäärust ja täitma kodukorda;

4) osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel jt. üritustel nii koolis kui ka väljaspool kooli selle esindajana kooskõlas autorikaitse seadustega;

5) hoidma muusikakooli inventari, varustust ja vara;

6) kandma materiaalset vastutust tema käsutusse antud muusikakooli vara eest. Alalealise õppuri puhul kannavad materiaalset vastutust tema vanemad (eestkostjad või hooldajad), täiskasvanud õppur vastutab isiklikult vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

6. peatükk

FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE

 

§ 17. Vara

(1) Muusikakooli vara moodustavad Viljandi linnalt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Muusikakooli vara on Viljandi linna omand.

(3) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 

§ 18. Finantseerimine

(1) Muusikakooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud.

(2) Muusikakooli tulud moodustuvad:

1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;

2) laekumistest sihtasutustelt;

3) annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus ning soodustused kehtestab linnavolikogu;

5) õppevälistest tasulistest tegevustest saadud tulust;

6) muudest seadusega lubatud laekumistest.

(3) Muusikakooli kulud kaetakse linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

(4) Hoolekogu poolt läbiarutatud eelarve projekti kooskõlastab linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

(5) Muusikakooli õpetajatele ja teistele muusikakooli töötajatele määrab palga muusikakooli direktor vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

(6) Muusikakooli finantstegevust juhib direktor.

 

§ 19. Asjaajamine

(1) Muusikakoolil on õigusaktidega nõutav dokumentatsioon.

(2) Muusikakoolil on direktori käskkirjaga kehtestatud asjaajamise kord.

(3) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 

7. peatükk

JÄRELEVALVE

 

§ 20. Järelevalve teostamise kord

(1) Muusikakooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem. Järelevalve läbiviimise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

(2) Muusikakooli tegevuse, raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.

 

8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

§ 21. Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kord

(1) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

1) koolinõudluse suurenemine või vähenemine;

2) finantseerimisvõimaluste suurenemine või vähenemine;

3) Viljandi haridusasutuste võrgu ümberkujundamine;

4) muud õigusaktides ettenähtud juhud.

(3) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi lõppu ja see otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele (eestkostjatele või hooldajatele), koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud andmetöötlejale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

(4) Tegevuse lõpetanud muusikakooli õigused ja kohustused lähevad üle linnavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

 

9. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 22. Põhimäärusega määratlemata küsimused

Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab muusikakooli juhtkond koostöös hoolekogu ja linnavalitsusega.

§ 23. Põhimääruse muutmise kord


Põhimäärust muudab linnavolikogu.

 

§ 24. Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29. veebruari 2008.a määrus nr 85 „Viljandi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine". 

§ 25. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

 

 

 

Tarmo Loodus

Linnavolikogu esimees

 

 

Viljandi linna huvikoolide põhimäärused.