Viljandi Muusikakooli auliikme, aumärgi ja teenetemärgi statuut

Kinnitatud
direktori käskkirjaga nr 28
15.12. 2014
Arutatud Viljandi Muusikakooli

õppenõukogus 20. novembril 2014

 

Viljandi Muusikakooli auliikmeks nimetamine, aumärk ja teenetemärk

väljendavad kooli austust, tunnustust ja tänu.

 

1. Auliige

 

1.1. Viljandi Muusikakooli (VMK) auliikme nimetus omistatakse isikule, kes:

 

1.1.1 oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud kooli eesmärkide

saavutamisele ning omab kooli arengus ja tegevuses olulist kohta ja

tähendust;

 

1.1.2. Viljandi Muusikakooli vilistlasena on olulisel määral panustanud

Eesti kultuuri arengusse,

 

1.2. Viljandi Muusikakooli auliikme nimetus omistatakse füüsilisele või

juriidilisele isikule, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud kooli

eesmärkide saavutamisele, sh enam kui 10 000 euro suuruse rahaliselt

innatava toetuse andmisega.

 

1.3. Auliimeks nimetamise otsustab õppenõukogu

 

1.4. Auliikmeks nimetamise ettepanekuid on õigus teha VMK töötajatel

 

1.5. Auliikmele antakse muusikakooli medal ja diplom. Medalile graveeritakse

auliikme nimi. Diplomile kirjutatakse auliikme nimi ja teened, mille eest ta

auliikmeks nimetati. Diplomile kirjutab alla direktor.

 

1.6. Auliikmeks ei saa nimetada VMK töötajaid ja VMK hoolekogu liikmeid.

 

1.7. Auliikmeid nimetatakse üks kord viie aasta jooksul, kooli sünnipäevade

pidulikel tähistamistel.

 

1.8. VMK medalil on kujutatud kooli logo

 

2. Aumärk

 

2.1. VMK aumärgiga tunnustatakse:

 

2.1.1. kooli töötajaid eriti silmapaistvate ja mõjukate töösaavutuste eest;

 

2.1.2. isikuid või organisatsioone, kes on kooli head käekäiku oluliselt mõjutanud;

 

2.1.3. isikuid, kes on koolis töötanud vähemalt 25 aastat

 

2.2. Aumärgiga tunnustamise otsustab õppenõukogu

 

2.3. Aumärgiga tunnustamiseks ettepanekuid on õigus teha VMK töötajatel

 

2.4. Aumärgiga kaasneb diplom. Diplomile kirjutatakse nimi ja teened, mille eest

teda aumärgiga tunnustati. Diplomile kirjutab alla direktor.

 

2.5. Aumärgiga tunnustatakse üks kord viie aasta jooksul, kooli sünnipäevade

pidulikel tähistamistel.

 

2.6. VMK aumärk on kooli logo kujutav rinnamärk

 

3. Teenetemärk

 

3.1. VMK teenetemärgiga tunnustatakse:

 

3.1.1. kooli töötajaid väga heade töösaavutuste eest;

 

3.1.2. isikuid, kes on koolis töötanud vähemalt 10 aastat

 

3.2. Teenetemärgiga tunnustamise otsustab direktor

 

3.3. Ettepanekuid teenetemärgiga tunnustamiseks on õigus teha VMK töötajatel

 

3.4. Teenetemärgiga kaasneb diplom. Diplomile kirjutatakse nimi ja teened, mille

eest teda teenetemärgiga tunnustati. Diplomile kirjutab alla direktor.

 

3.5. Teenetemärgiga tunnustatakse üks kord aastas.

 

3.6. VMK teenetemärk on kooli logo kujutav rinnamärk